Všeobecné obchodní podmínky serveru SvatbySlužby.cz – služba Profil firmy

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na smlouvy o poskytování služeb uzavřené prostřednictvím webového rozhraní svatbysluzby.cz mezi Provozovatelem služby a Zákazníkem.

Základní ustanovení

 1. Webové rozhraní je internetová stránka (resp. internetové stránky) na adrese svatbysluzby.cz.
 2. Provozovatelem webového rozhraní je Jitka Jirásková, Jiráskova 719, 763 61 Napajedla, IČ 87876256,
  ŽL Č.j.: OES/1505/2011/26123/2011/SLK, odd. obecní živnostenský úřad, MÚ Otrokovice.
 3. Zákazníkem (nebo také „Obchodním partnerem“) se stává svéprávná fyzická osoba nebo právnická osoba, která s Provozovatelem uzavírá smlouvu pro své podnikatelské účely.
 4. Uživatelem je každá osoba (ať už registrovaný uživatel na webovém rozhraní či nikoliv), která používá Webové rozhraní.
 5. Registrovaným uživatelem je registrovaná (přihlašovacím jménem a heslem) osoba používající Webové rozhraní.
 6. Zákaznický účet je neveřejná část webového rozhraní, ke kterému se Zákazník přihlásí svým uživatelským jménem a heslem. Zákaznický účet je zřízen po vyplnění (uživatelského jména, hesla a registračního emailu) a úspěšném odeslání registračního formuláře, který je dostupný na veřejné části webového rozhraní. Zákaznický účet je určen zejm. pro vytvoření a správu informací v Profilu firmy, objednávání služeb, správu fakturačních dat, k zadávání Autorizovaných požadavků.
 7. Registrační email je emailová adresa, kterou zadává Zákazník (obchodní partner) do registračního formuláře. Tato emailová adresa slouží zejm. k obnově zapomenutého hesla, korespondenci, zasílaní daňových dokladů.
 8. Autorizací se myslí prokázání totožnosti zákazníka, zejména prokázání se přihlašovacím jménem a heslem k Zákaznickému účtu, a tím také prokázání práva pro nakládání se zákaznickým účtem a službami, které jsou pod ním vedeny.
 9. Profil firmy je prostor poskytnutý Zákazníkovi k prezentaci kontaktu a údajů o jím poskytovaných službách.
 10. Katalog svatebních firem (nebo jen „Katalog“) je prostor určený pro přehled Profilů firem, který je členěný podle krajů České republiky a/nebo oborů činností (kategorie).
 11. Program prezentace v Katalogu svatebních firem (dále jen „Program“) je soubor nastavení webového rozhraní, která umožňují a/nebo ovlivňují pořadí Profilu firmy v Katalogu mezi ostatními Profily firem, jeho zatřídění do oboru činnosti a kraje. Program prezentace a jeho jednotlivá nastavení mají vliv na výslednou odměnu Provozovateli.
 12. Pozastavením služby se rozumí znefunkčnění dané Služby a/nebo zamezení přístupu k dané Službě.
 13. Zrušením služby se rozumí její pozastavení, ukončení a smazání dat této služby.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek Poskytovatele k poskytnutí prostoru na webovém rozhraní k veřejné prezentaci údajů o zákazníkovi a jím poskytovaných službách. Zákazník se zavazuje za toto zveřejnění uhradit Provozovateli odměnu.

Uzavření smlouvy

Na webovém rozhraní je uvedena charakteristika služby s popisem jejich vlastností. Na webovém rozhraní jsou rovněž uvedeny konečné ceny služeb formou kalkulace ceny na základě výběru možností a nastavení (Program prezentace, počet kategorií a počet krajů). Smlouva je uzavírána na dobu určitou a její trvání je zobrazeno současně s kalkulací ceny.

Jak probíhá objednání služby:

 1. Po přihlášení ke svému Zákaznickému účtu je možné vytvořit a/nebo upravit Profil firmy.
 2. Po úspěšném naplnění Profilu firmy relevantními informacemi a daty, je nezbytné zvolit některý z Programů prezentace v Katalogu.
 3. Ve formuláři určenému k zatřídění Profilu firmy do Katalogu je nutno zvolit kategorie, kraje ČR a Program prezentace a odeslat formulář k online kalkulaci ceny. Kalkulace se zobrazí následně. V kalkulaci je uvedena cena a délka období, po které má být služba zveřejněna. V tomto kroku se Zákazník rozhodne, zda nastavení upraví a odešle k nové kalkulaci nebo mu kalkulace vyhovuje a odešle objednávku ke zpracování.

Kdy je smlouva uzavřena?

K uzavření smlouvy dojde odesláním objednávky na webovém rozhraní na některou z nabízených služeb Provozovatele a současně řádným zaplacením částky dle Výzvy k platbě popř. zřízením služby pokud se jedná o službu bezplatnou. Objednáním služby Zákazník projevuje souhlas s těmito VOP. O zřízení služby bude Provozovatel Zákazníka informovat odesláním e-mailu na Registrační email.

Způsob a formy placení

 1. Daňové doklady a zálohové faktury (Výzva k platbě) jsou Zákazníkovi zasílány prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu, která je uvedena v Zákaznickém účtu Zákazníka (záložka „zákazník->kontaktní informace“). Účetní doklady nejsou poskytovány v papírové podobě, s čímž Zákazník výslovně souhlasí.
 2. Platby jsou zásadně hrazeny zálohově.
 3. Jestliže Zákazník neuhradí jakoukoliv zálohovou fakturu (výzvu k platbě) do konce předplaceného období dané služby, je Provozovatel oprávněn službu pozastavit nebo změnit na službu neplacenou.
 4. Daňové doklady a zálohové faktury (výzvy k platbě) se považují za uhrazené při splnění všech následujících podmínek:
  a) platba je zaslána na správný účet Provozovatele
  b) je poukázána přesná částka dle výzvy k platbě ve správné měně
  c) při platbě je uveden správný variabilní symbol
  d) platba je připsána na účet Provozovatele
  e) platba je zpracována platebním systémem Provozovatele
 5. Provozovatel neakceptuje písemná, faxová, e-mailová ani žádná jiná podobná potvrzení o zaplacení, pokud částka na účet Provozovatele ještě nedorazila.
 6. Objednanou službu je možné uhradit bankovním převodem na základě Výzvy k platbě. Na základě odeslané objednávky je na e-mail Zákazníka odeslán e-mail s Výzvou k platbě. (Pro usnadnění zadání platby je součástí Výzvy k platbě také kód „QR Platba“.)
 7. 30 dní před vypršením služby je Zákazníkovy odeslána výzva k prodloužení služby. Zákazník, po přihlášení ke svému Zákaznickému učtu, může službu prodloužit nebo změnit její parametry a odeslat objednávku na další období.

Práva a povinnosti Poskytovatele

 1. Provozovatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě a jiných práv chráněných obecně závaznými právními předpisy, kterého se dopustí Zákazník užíváním služeb.
 2. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli škodu či ztrátu, která byla nebo by mohla být Zákazníkovi způsobena v souvislosti s používáním služeb.
 3. Provozovatel není oprávněn zasahovat do dat vytvořených či umístěných Zákazníkem. Tento zákaz neplatí v případě podezření týkajícího se porušení těchto smluvních podmínek. Provozovatel je oprávněn v textech Zákazníka provádět drobné úpravy (např. doplnění chybějící diakritiky, korekce velikosti písmen, úpravu formátování).
 4. V případě, že Zákazník porušuje tyto VOP nebo jiná ujednání s Provozovatelem, je Provozovatel oprávněn od Smlouvy jednostranně odstoupit a poskytovanou službu Pozastavit nebo Zrušit. V takovém případě může Provozovatel data Zákazníka smazat. Zákazník výslovně souhlasí s tím, že nespotřebovaná část odměny za placené služby bude použita jako smluvní pokuta.

Práva a povinnosti Zákazníka

 1. Zákazník je povinen učinit všechna opatření pro ochranu přístupových údajů (přihlašovacího jména a hesla) pro přístup do Zákaznického účtu. Za jakékoliv škody, které vzniknou zneužitím systému cizí osobou, která k přístupu použije správné přihlašovací jméno a heslo, je odpovědný Zákazník.
 2. Zákazník souhlasí s tím, že mu bude Provozovatel zasílat e-mailem informace o novinkách v nabídce služeb Provozovatele.
 3. Zákazníkovi je zakázáno pokoušet se o narušení chodu služeb a technických či softwarových prostředků, záměrně je přetěžovat, pokoušet se využívat služeb či systémů v rozporu s jeho účelem.
 4. Zákazníkovi je zakázáno využívat služeb k účelům, které jsou v rozporu se zákony ČR či v rozporu s dobrými mravy apod.
 5. Zákazník je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy a všeobecně uznávanými morálními a etickými normami. Zákazník zejména nesmí porušovat zákonem chráněná práva provozovatele a třetích osob.
 6. Zákazník ručí Provozovateli za správnost a úplnost údajů uvedených ve formulářích webového rozhraní a dalších dokumentech. Zároveň je Zákazník povinen všechny změny ihned aktualizovat či nahlásit jejich změnu Provozovateli. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv škody způsobené v důsledku uvedení neplatných či neaktuálních údajů.

Kontakt

Zákazník může Provozovatele kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře v Zákaznickém účtu a zde může Zákazník zadávat požadavky, které vyžadují Autorizaci Zákazníka. Odpověď Provozovatel odešle na email zadaný v kontaktním formuláři v Uživatelském účtu.

Ve veřejně přístupné části Webového rozhraní je dostupný veřejně přístupný kontaktní formulář. Tento není vhodný pro zadávání požadavků, které vyžadují, aby se Zákazník Autorizoval. Odpověď Provozovatel odešle na emailovou adresu zadanou do kontaktního formuláře.

Závěrečná ustanovení

 1. V případě, kdy se Zákazník ke svému Uživatelskému účtu více než 1 rok nepřihlásí, je Provozovatel oprávněn Profil firmy deaktivovat.
 2. V případě, kdy se Zákazník ke svému Uživatelskému účtu více než 2 roky nepřihlásí, je Provozovatel oprávněn Uživatelský účet smazat.
 3. V případě, že je některé ustanovení těchto VOP neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně VOP) lze pouze písemnou formou.
 4. Tyto VOP může Provozovatel kdykoli změnit nebo doplnit bez toho, aby to Zákazníkovi oznámil, poněvadž Zákazníka nechce obtěžovat nevyžádanou poštou. Je tedy v zájmu Zákazníka, aby si je z času na čas přečetl a ubezpečil se o tom, že používá webové rozhraní v souladu s VOP, protože je těmito VOP vázán a zavázal se akceptovat i jejich případné změny a doplnění.
 5. Změna nebo doplnění VOP na webovém rozhraní, ke kterým se Zákazník kdykoli dostane pomocí odkazů, nabývají účinnosti jejich zveřejněním. Pokud Zákazník používá Webové rozhraní po nabytí účinnosti této změny nebo doplnění projevuje tím souhlas se změnami a doplněním VOP. Jestli Zákazník se změnou nebo doplněním nesouhlasí, je povinen ukončit používání služeb Webového rozhraní a požádat Provozovatele o zrušení Uživatelského účtu. V takovém případě Vám bude vrácena část nespotřebované odměny odpovídající počtu dnů, které zbývají ode dne zrušení do konce objednaného období.
 6. Zákazník souhlasí s případnou změnou osoby Provozovatele. V případech změny osoby Provozovatele nový Provozovatel převezme práva a povinnosti současného Provozovatele.
 7. Veškerá ujednání mezi Provozovatelem a Zákazníkem se řídí platným a účinným českým právním řádem.
 8. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 9. 4. 2016