Svatba s cizincem, svatba českého občana s cizincem

Stručné informace co vyžadují české úřady a legislativa jedná-li se o sňatek s cizím státním příslušníkem.

Ilustrační foto:

Cizinec, který chce uzavřít manželství na území ČR, je povinen prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit následující doklady(nebo jim odpovídající obdobné doklady vydané jeho domovským státem): rodný list,doklad o státním občanství, doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství,potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno, úmrtní list zemřelého manžela,jde-li o ovdovělého cizince (tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství), pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený, potvrzení,že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem.

Co se týká svatby českého občana s cizincem, matrika navíc může žádat potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky, vydané oddělením cizinecké policie, které nesmí být starší 7 pracovních dnů. Státní občanství lze také prokázat cestovním dokladem. Každý doklad musí být samostatně přeložen soudním tlumočníkem do českého jazyka. Seznamy soudních tlumočníků jsou k dispozici na každé matrice. U státu, se kterými nemá ČR uzavřenou smlouvu o právní moci, musí být podpis konzula legalizován konzulárním odborem Ministerstva zahraničních věcí ČR. Toto prohlášení lze však použít jen výjimečně v případě, že obstarání potvrzení je spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

Široká nabídka snubních prstenů