Rozhodujete se, zda uzavřete občanský, nebo církevní sňatek?

Nevíte, kde se máte vzít? Na úřadě nebo v kostele? Co říká zákon k občanskému a církevnímu sňatku. Kdo je před zákonem způsobilý k uzavření manželství a kdo ne?

Ilustrační foto:

Formu uzavření manželství v České republice upravuje příslušný zákon o rodině, který 1. července 1992 zrovnoprávnil v českém právním řádu postavení civilního a církevního sňatku a který pro ně stanovuje stejné podmínky. Po právní stránce mají obě formy uzavření manželství stejnou váhu a závaznost.

Zákon praví, že manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství, učiněným před obecním úřadem pověřeným vést matriky nebo před orgánem církve nebo náboženské společnosti oprávněné k tomu zvláštním předpisem. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Náležitostí uzavření sňatku je slavnostní forma a veřejnost projevu.

Podle zákona manželství nemůže uzavřít nezletilý. Existují výjimky: Manželství se pak povoluje uzavřít jen na základě soudního rozhodnutí, jestliže to je v souladu se společenským účelem manželství. Sňatek může uzavřít jen nezletilý starší šestnácti let, přičemž návrh na povolení uzavřít manželství musí podat sám nezletilý snoubenec, nikoliv jeho rodiče nebo druhý snoubenec.

Manželství nemůže uzavřít osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům. Osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, může uzavřít manželství jen s povolením soudu.

Manželství nemůže uzavřít osoba stižená duševní poruchou, pokud by porucha měla za následek omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům. Soud však může toto manželství povolit, je-li zdravotní stav slučitelný s účelem manželství.

Široká nabídka snubních prstenů