Formality k sňatku

Zákony a formality nutné k uzavření manželství. Kam zajít (občanský sňatek na radnici, církevní sňatek v kostele) a co budete potřebovat s sebou.

Ilustrační foto:

Formality k uzavření sňatku se vyřizují na matrice obecního úřadu pověřeného vést matriku podle místa trvalého bydliště jednoho ze snoubenců. K žádosti o uzavření manželství je třeba předložit platné doklady podle obecně závazných právních předpisů k žádosti o uzavření manželství.

Pokud chcete uzavřít církevní sňatek, vaše kroky směřují na matriku vašeho místa bydliště. Na základě předložených dokladů, totožných s doklady pro uzavření občanského sňatku, vyplníte tiskopis žádosti o uzavření manželství a získáte Osvědčení pro uzavření církevního manželství.

Podmínky pro uzavření manželství se u jednotlivých církví odlišují. Církevní obřady může vykonávat jen osoba pověřená oprávněnou církví. Všeobecně platí, že pokud snoubenci nesplňují podmínku danou předpisy církve, farář za snoubence žádá biskupa o dispens neboli speciální povolení získat výjimku. Dále nahlédněte do požadavku Židovské obce.

Snoubenec jakožto český občan s trvalým pobytem na území je povinen k uzavření platného občanskému sňatku předložit matričnímu úřadu spolu s tiskopisem „žádosti“ a dokladem totožnosti následující dokumenty:

  • rodný list,
  • občanský průkaz jako doklad o místě trvalého pobytu a o rodinném stavu
    1. rozvedení předkládají soudní rozhodnutí o rozvodu či rozluce opatřené doložkou o právní moci jako doklad, že je některý ze snoubenců rozveden – do 31.12.1949 rozloučen,
    2. ovdovělí úmrtní list zemřelého manžela),
  • průkaz vojáka s povolání, nebo cestovní pas ČR jako doklad o státním občanství.
Široká nabídka snubních prstenů